Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz sposób sprzedaży w sklepie internetowym www.bandb.pasaz24.pl (zwanym dalej Sklepem) prowadzonym przez firmę B&B Bartosz Kalota z siedzibą w Częstochowie.

§1
Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów - firma kurierska.
 4. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej.
 6. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków, wymagane (wraz z hasłem) do założenia Konta Klienta w Sklepie.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - ten regulamin.
 10. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji Sklepu.
 11. Sprzedawca - firma B&B Bartosz Kalota z siedzibą w Częstochowie (42-271), Rydla 3/24, NIP: 9492036705, REGON: 380778133, e-mail: bartek.kalota@wp.pl,będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.
 12. Strona internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające w domenie bandb.pasaz24.pl.
 13. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pomocą Strony internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

 1. Prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu oraz do formularzy, wzorców, logotypów zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Korzystanie z tych praw może nastąpić tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu (przepustowość minimum 256 Kb/s);
  • przeglądarka internetowa typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.;
  • włączona obsługa JavaScript akceptująca pliki cookies;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i/lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, minimalizujące zagrożenia tego typu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła do Konta Klienta.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§3
Rejestracja i Konto Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
 4. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (podany w formularzu rejestracyjnym) potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Wtedy zostaje zawarta umowa o świadczeniu drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian, podanych podczas Rejestracji, danych.
 6. Prowadzenie Konta ma charakter bezterminowy.
 7. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto. Usunięcia Konta można dokonać:
  • wysyłając wiadomość email na adres podany w §1 ust. 11 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta oraz informacja o chęci zamknięcia Konta;
  • kontaktując się listownie pod adresem podanym w §1 ust. 11 niniejszego regulaminu.
 8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 9. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta), Sklep może usunąć Konto Klienta za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§4
Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu (przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę).
 3. Klient, składając zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie. Po skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Za każdym razem, przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W przypadku podania niepełnych, błędnych i/lub sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła (na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) potwierdzenie jego złożenia.
 7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła (na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 5 i z chwilą otrzymania tej informacji przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, zamieszczając link do warunków Umowy sprzedaży; link znajduje się w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Płatności

 1. Ceny zamieszczone na Sklepie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient będzie o nich poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU,
  • płatność za pobraniem; płatność u Dostawcy w trakcie dokonywania Dostawy.
 3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca odstępuje od Umowy sprzedaży i przesyła Klientowi (na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6
Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
 2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest informacja (na adres poczty elektronicznej Klienta) potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w trakcie Dostawy w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z życzeniem Klienta, dołącza do przesyłki (będącej przedmiotem Dostawy) paragon lub fakturę VAT dotyczącą zamawianych Towarów.
 9. W przypadku absencji Klienta pod wskazanym przez niego adresem (podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy), pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§7
Reklamacje (rękojmia)

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy,
  • naprawy towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy wraz z wiadomością zawierającą opis problemu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
  • charakter wady – istotna czy nieistotna,
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 5. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczącego wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości). Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zamieszcza opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.
 9. Każdy Klient, będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.:
  • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
  • za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/ .

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

§8
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu).

  Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć:
  • drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub
  • listownie na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta staje się niewiążąca.
 5. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 6. Sklep zwraca środki za Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 8. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§9
Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, usługi nieodpłatne:
  • prowadzenie Konta Klienta,
  • zamieszczanie opinii.
 2. Wymienione powyżej usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji oraz śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji, może usunąć Konto Klienta zgodnie z informacją zawartą w §3 ust. 7 i 8.
 6. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie internetowej Sklepu indywidualnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 7. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
  • działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  • naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  • gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z w/w przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§10
Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Publikując treści oraz je udostępniając, Klient dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i tym samym nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, lecz podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług nieodpłatnych (o których mowa w §9 Regulaminu), danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak i upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania w nieodpłatny sposób zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  • zamieszczania w ramach korzystania z usług nieodpłatnych (o których mowa w §9 Regulaminu), danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  • zamieszczania w ramach korzystania z usług w/w, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług nieodpłatnych (o których mowa w §9 Regulaminu), treści które mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  • posiadać charakter obraźliwy lub wyrażać groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawane za obelżywe),
  • pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy prawne, normy społeczne bądź obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania informacji zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług nieodpłatnych (o których mowa w §9 Regulaminu), w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§11
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W sytuacji, gdy Klient, inna osoba lub podmiot stwierdzi, że treść publikowana na Stronie internetowej Sklepu narusza: ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§12
Ochrona danych osobowych

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności (załącznik nr 2 do Regulaminu).

§13
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, jest prawo polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 5. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 5.
 7. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na Stronie internetowej Sklepu zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 6.
 8. Regulamin obowiązuje od 29.01.2019.

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - Polityka prywatności

Witryna stworzona na platformie