Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1
Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, jak również informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest:
  B&B Bartosz Kalota
  Rydla 3/24
  42-271 Częstochowa
  NIP: 9492036705
  REGON: 380778133
  e-mail: bartek.kalota@wp.pl
  (zwany dalej Administratorem).
 3. Dane osobowe w Sklepie są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
 4. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez, korzystającego ze Sklepu, Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
  • zawierania umów. Nie podanie (w przypadkach i w zakresie wskazanym na Stronie internetowej Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu i niniejszej polityce prywatności) danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub usług nieodpłatnych z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo, zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest wykazany uprzednio na Stronie internetowej Sklepu;
  • obowiązków ustawowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą. W szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane do oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem) za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając: charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2
Podstawy przetwarzania danych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów są wykazane poniżej.

§3
Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

 1. Każdorazowo: cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie. Przykładowo, gdyby Klient wybrał odbiór osobisty zakupionego Towaru (zamiast przesyłki kurierskiej), to jego dane osobowe byłyby przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy sprzedaży, ale nie byłyby już udostępniane Dostawcy realizującemu Dostawy na zlecenie Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzania danych
Realizacja Umowy sprzedaży lub usługi nieodpłatnej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) klienta.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

§4
Odbiorcy danych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawieranych Umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, gdyby Klient skorzystał z odbioru osobistego, to jego dane nie byłyby przekazywane Dostawcy współpracującemu z Administratorem.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • Dostawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy Towaru przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu Dostawcy realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania Dostawy Towaru do Klienta.
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5
Profilowanie

 1. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingowych, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Pomimo profilowania, dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu lub lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie internetowej Sklepu, np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie lub poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. propozycję produktu.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6
Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo: dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych powyżej praw znajdują się w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i/lub wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień (o których mowa w niniejszym paragrafie) można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora.

§7
Pliki cookies na Stronie internetowej Sklepu, dane eksploatacyjne i analityka

 1. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę internetową Sklepu (np. na dysku twardym komputera. Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies ze Strony internetowej Sklepu podczas korzystania przez odwiedzających w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie oraz wykazania, że są zalogowani,
  • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu,
  • dostosowywania zawartości Strony internetowej Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z tejże Strony,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony internetowej Sklepu,
  • remarketingu, czyli badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, wpisywane słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 3. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym drugim przypadku, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep. Zgodnie z przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania, w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 6. Administrator może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej Stronę internetową Sklepu. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie, gromadzi takie dane jako źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep oraz sposób ich zachowania na Stronie internetowej Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§8
Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może zostać zmieniona, o czym Administrator poinformuje Klientów z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy wysyłać na adres poczty elektronicznej Administratora.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019.

Witryna stworzona na platformie